12 listopada 2009

Funkcje języka

Najczęściej wymienia się sześć funkcji:
-przedstawieniowa(reprezentatywna, symboliczna, referencjalna, denotatywna)- polega na odoszeniu wyrazu lub wypowiedzi do określonych przedmiotów i do świata zewnętrznego, o którym mówi się w komunikacie;
-ekspresywna(emotywna)- dominuje, gdy nadawca uzewnętrznia przeżycia, emocje, zamierzenia, cechy osobowościowe itp. wobec odbiorcy;
-impresywna(konatywna)- realizuje się jako dążenie nadawcy do oddziaływania na odbiorcę, na kształtowanie jego postaw, przekonań, zachowań, sądów;
-fatyczna- występuje, gdy nadawca chce nawiązać i podtrzymać kontakt z odbiorcą;
-poetycka(autoteliczna)- polega na zwracaniu uwagi odbiorcy na budowę samej wypowiedzi, na brzmienie dźwięków, połączenia wyrazów, metaforykę itp.;
-metajęzykowa- polega na skoncentrowaniu się na samym języku lub jego składnikach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz